O spółce

 

Hoist Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zawiązana  21 maja 2021 roku.

 

W dniu 21 listopada 2023 r., spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2023 r. na:

1) wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych,

 

2) tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu.